Privacy

Privacy Statement Tennisreis.nl B.V.

Versie 1.0

Dit document is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door een of meerdere van de vennootschappen van Tennisreis.nl, te weten:

 

 • Tennisreis.nl B.V. 
 • Tenniskamp.nl 

 

Tennisreis.nl B.V. en hieraan gelieerde ondernemingen, gevestigd aan de Kraaigatweg 3, 5200 LK in Vught  zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Tennisreis.nl 
Kraaiegatweg 3 
5200 LK Vught 
+31 (073) 6126170

https://www.tennisreis.nl

info@tennisreis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisreis.nl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Speelsterkte;
 • Tenniservaring;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tennisreis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In de meeste gevallen verwerkt Tennisreis.nl B.V. uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening c.q. ter uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht. Uw gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen zoals:

 

 • Communicatie en informatievoorziening;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Facturering en incasso van onze werkzaamheden.

 

 

Op basis van het bovenstaande informeren wij u dat uw persoonsgegevens ook gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen toe te sturen of berichten over onze diensten als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Het kan dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Mocht u geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, dan kunt u dit aangegeven door een e-mail te sturen naar info@tennisreis.nl. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor e-mails die wij sturen door middel van een afmeldoptie.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Tennisreis.nl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tennisreis.nl B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennisreis.nl B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tennisreis.nl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).  

Delen van persoonsgegevens met derden

Tennisreis.nl B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast deelt Tennisreis.nl B.V. uw persoonsgegevens met derden indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tennisreis.nl B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tennisreis.nl B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tennisreis.nl B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tennisreis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tennisreis.nl B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tennisreis.nl B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er een concrete kans bestaat op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met contact op te nemen met Tennisreis.nl B.V. via info@tennisreis.nl

Wijzigingen

De meest recente versie van de privacyverklaring is de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website [www.tennisreis.nl].

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@tennisreis.nl

Favoriete tennisreizen

Op dit moment worden onderstaande reizen het meest geboekt.

Card image cap
50%
off
Turkije, Belek

Club Mega Saray (Tennis en Padel)

Vanaf

€ 1.095,- p.p.